รถเข็น

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์ เสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาด
หากตรวจพบในภายหลัง

นโยบายการรับประกัน 
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่างที่ได้การ
  รับประกันเพิ่ม ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบ และ ยืนยันการเปลี่ยนสินค้าก่อนทุกครั้ง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้าซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า
  โดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ

หมายเหตุ : หากสินค้าที่มีปัญหาภายใน 7 วัน (นับจากวันสั่งซื้อ) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าทันที

กรณีสินค้าที่มีปัญหาภายใน 7 วัน (นับจากวันสั่งซื้อ) หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้า รุ่นเดียวกันได้ และต้องเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยสินค้ารุ่นใกล้เคียงกันนั้น ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด
มาด้วย เช่น กล่อง , โฟม , คู่มือ , ไดร์เวอร์ ฯลฯ 

 

***ถ้าสินค้าถูกซ่อมแล้ว แต่ยังมีอาการเดิม จะมีระยะเวลาประกันอาการเดิม 30 วันนับแต่วันส่งเครื่องคืนลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. สินค้าที่เปลี่ยน หรือคืน ต้องมีสติ๊กเกอร์ของทางร้านค้าติดอยู่ทุกตัว
 2. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน ( โดยดูจากสติ๊กเกอร์การรับประกัน )
 3. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ 

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1.  ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดปกติวิสัย,เคยถูกซ่อมโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของเรา, ถูกแกะ ไข เปิดอุปกรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการ ถูกดัดแปลง สภาพผิดปกติไปจากโรงงาน, ตลอดจนการถูกทำลาย ตกกระแทก บุบ และการดูแลรักษาที่ดีจากผู้ใช้งาน การเคลื่อนย้ายขนส่ง,น้ำหกใส่,สัตว์หรือแมลงลงไปทำความเสียหาย เป็นต้น
 2. ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าลัดวงจร 
 3. ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน